BA BSc B com
1 SEM 2012 1 SEM 2012  
1 SEM 2013  1 SEM 2013 1 SEM 2013
1 SEM 2014  1 SEM  2014    1 SEM 2014   
1 SEM 2015    1 SEM  2015  1 SEM B2015

 

BA BSc B com
2nd SEM 2012 2nd SEM 2012  
2 SEM 2013  2 SEM 2013 2 SEM  2013
2 SEM 2014  2 SEM 2014    2 SEM 2014   
2 SEM 2015   2 SEM 2015   2 SEM 2015

 

BA BSc B com
3rd SEM 2012 3rd  SEM 2012  
3rd  SEM 2013  3rd SEM 2013 3rd SEM  2013
3rd  SEM 2014  3rd SEM 2014    3rd  SEM 2014   
3rd  SEM 2015   3rd  SEM 2015  3rd  SEM 2015

 

BA BSc B com
4th SEM 2013  4th SEM 2013 4th SEM  2013
4th SEM 2014  4th SEM 2014    4th  SEM 2014   
4th  SEM 2015   4th  SEM 2015  4th  SEM 2015

 

BA BSc B com
5th SEM 2014  5th SEM 2014    5th  SEM 2014   
5th  SEM 2015   5th  SEM 2015  5th  SEM 2015

 

BA BSc B com
6th SEM 2014  6th SEM 2014  6th  SEM 2014   
6h  SEM 2015   6th  SEM 2015  6th  SEM 2015